Raffi TOKATLIAN exhibition “Enlightenment” 
Picture

“Enlightenment” was the theme of the exhibition of RaffiTokatlian’s bronze sculptures, which opened on Thursday, 3 May 2012, at 7:00 p.m. at the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery, under the patronage of MP Arthur Nazarian, member of the Armenian Parliamentary Bloc in Lebanon, and in the presence of a large number of artists and art lovers.

Tokatlian is this year’s winner of the first prize of the Sursock Museum in Lebanon. The exhibition features some of his bronze works, with such titles as “Dance of Life,” “Beauty of Living,” “Secret Behind the Mask,” “Liberation of the Spirit,” “Awakening,” etc.

The welcome speech was given by Ms. Lola Beuyukian, who briefly presented Tokatlian’s biography. She said that bronze is used in Tokatlian’s creations as a means of expressing the artist’s emotions and experiences. She added that his works have been exhibited at numerous international art galleries.

Next, Mr. HagopHavatian, director of the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery, took the floor. He noted that Tokatlian, with his unique style and artwork, brings honor to Lebanon and the Armenian people.

The next speaker was Mark Dickinson, who said that Tokatlian relays messages of peace and hope through his works.

The exhibition runs until 21 May 2012, every day from 10:00 a.m. to 8:00 p.m. 

Համազգայինի “Լիւսի Թիւթիւնճեան” Ցուցասրահին Մէջ Րաֆֆի Թոքաթլեանի Պրոնզէ Ստեղծագործութիւններու Ցուցահանդէսի Բացման Հանդիսութիւն

Երէկ` հինգշաբթի, 3 մայիս 2012-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Համազգայինի «Լ. Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին մէջ, հովանաւորութեամբ Հայկական երեսփոխանական պլոքի անդամ երեսփոխան Արթիւր Նազարեանին, տեղի ունեցաւ «Սըրսոք» թանգարանի 2012 տարեշրջանի Ա. մրցանակի դափնեկիր արուեստագէտ Րաֆֆի Թոքաթլեանի «Լուսաւորուածութիւն» թեմայով պրոնզէ ստեղծագործութիւններու ցուցահանդէսի բացման հանդիսութիւնը` ներկայութեամբ հայ թէ օտար մեծաթիւ արուեստագէտներու եւ արուեստասէրներու:

For more photos from this exhibition, visit the Flickr album.

May 3, 2012 @ 07:30
7:30 am — 7:30 am ()

Share this!