“A Touch of Passion”: Missak TERZIAN exhibition
Picture

The opening of the exhibition of works by Lebanese-Armenian artist Missak Terzian was held on 7 June 2012, at 7:00 p.m. at the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery, under the patronage of Mr. and Mrs. Sam and Lena Racoubian. The event was attended by numerous Armenian and non-Armenian artists, art critics, and art lovers.

Picture

The exhibition features 32 artworks by Terzian under the theme “A Touch of Passion.”

The welcome speech in Arabic was given by Mary Tcholoyan who presented Terzian’s biography and career highlights, noting that this event is his 88th exhibition. Tcholoyan also gave some details about the works on display.

Next, Janet Yapoudjian, a member of the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery’s committee, presented Terzian’s artistic journey in Armenian. She also added that he is a member of the art gallery’s committee and has contributed greatly to the development and implementation of many of the gallery’s projects. Yapoudjian thanked Mr. and Mrs. Sam and Lena Racoubian on behalf of the art gallery’s committee and director for their continuous support of Armenian culture.

At the end of the event, Terzian gave a speech in four different languages, expressing his gratitude for the sponsors of the exhibition, the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery’s committee and director, as well as all those who came to the opening in support of his work.

The exhibition runs until 25 June 2012, every day (except Sunday) from 10:00 a.m. to 8:00 p.m. 


For more photos from this exhibition, visit the Flickr album.

Համազգայինի “Լիւսի Թիւթիւնճեան” Ցուցասրահ Միսաք Թերզեանի Ցուցահանդէսի Բացում

Երէկ` հինգշաբթի, 7 յունիսի երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Համազգայինի “Լիւսի Թիւթիւնճեան” ցուցասրահին մէջ բացումը կատարուեցաւ լիբանանահայ արուեստագէտ Միսաք Թերզեանի ցուցահանդէսին` ներկայութեամբ մեծ թիւով հայ թէ օտար արուեստագէտներու, արուեստաբաններու, եւ արուեստասէրներու: Ցուցահանդէսը կը վայելէր տէր եւ տիկին Սէմ եւ Լենա Րագուպեաններու հովանաւորութիւնը: Արաբերէնով բացման խօսքը արտասանեց Մէյրի Չոլոյեան:

Փիքասոյի Հինգ Նշանաւոր Կիներուն Դիմագիծները` Միսաք Թերզեանի Կերպարներուն Վրայ

June 7, 2012 @ 07:30
7:30 am — 7:30 am ()

Share this!