ՀԱՐԱԶԱՏ ՕՃԱԽ, ՈՐ ԱՐԴԷՆ ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ Է

Հա­մազ­գա­յի­նի «Լիւ­սի Թիւ­թիւնճ­եան» Ցու­ցաս­րա­հ Արդէն Երկու Տարեկան է.

Բա­րե­րա­րու­թիւնը եղած է բազ­մա­թիւ ազն­ուա­կան հա­յե­րու կեն­ցա­ղի ու կեան­քի մէկ կա­րե­ւոր մա­սը: Մա­նա­ւանդ օտար ափե­րուն ապ­րած եւ հայ­րե­նի հող ու մշա­կոյ­թէ զրկուած հա­յե­րը ջանք չեն խնա­յած նոյն այդ օտար հո­ղե­րուն վրայ հա­յա­նպաստ գոր­ծեր կա­տա­րե­լու` այդ ձե­ւով պա­հե­լով հայ­րե­նի­քի ու ար­մատ­նե­րու հետ հո­գե­ւոր ու մնա­յուն կա­պը: Այդ­պի­սի հա­յե­րէն եղած է նա­եւ եգիպ­տա­հայ Աւե­տիս Չա­գեճ­եա­նը, որուն մի­ջոց­նե­րով եգիպ­տա­հայ գա­ղու­թին մէջ կա­տար­ուած են յի­շա­տա­կե­լի գոր­ծեր….

November 27, 2019 @ 08:00
8:00 am — 9:00 am (1h)

Share this!