“Movements in Nature”: GAGO Exhibition of bronze sculptures
Picture

The Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery organized the opening of the exhibition of bronze sculptures by Armenian artist Gago (Gagig Gevorgian) on November 17, 2011 at 7:00 p.m.

Picture


Themed “Movements in Nature,” the exhibition featured 30 sculptures presenting unique expressions of human figures, actions and emotions — “Conductor,” “Fisherman,” “Flight,” “Genocide,” “Conversation,” “Reunion,” and “Pursuit.”

The welcome speech of the event was given by Mary Tchoulouyan who presented Gago’s biography.

Born in Armenia, Gago studied in the Martiros Saryan secondary school of painting between 1980 and 1988. Simultaneously, from 1985 to 1988, he studied sculpture in the Children’s Arts Center in Yerevan. He then continued his education at the Panos Terlemezian Arts Institute (sculpture section), from 1989 to 1993. In 1999, he graduated from the sculpture section of the Yerevan Arts University, after studying there for five years. Gago has greatly been influenced by the work of his teacher, renowned Armenian sculptor Ara Harutunian.

Gago’s works have been presented at exhibitions in Lebanon and Armenia, and his creations are exhibited in galleries in numerous countries around the world.

Speaking at the event, Gago thanked the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery and all the attendees for contributing to the success of the exhibition.

The exhibition will run till December 5, 2011 (daily from 10:00 a.m. to 8:00 p.m.).


“ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ՍՏԵՂԾՈՂՆ Է” “ԱԶԴԱԿ”-ԻՆ ԱՍԱՑ ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾ ԳԱԳԻԿ Է. ԳԷՈՐԳԵԱՆԸ
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ “ԼԻՒՍԻ ԹԻՒԹԻՒՆՃԵԱՆ” ՑՈՒՑԱՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾ ԿԱԿՈՅԻ ՊՐՈՆԶԷ ՔԱՆԴԱԿՆԵՐՈՒ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻ ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

November 17, 2011 @ 07:30
7:30 am — 7:30 am ()

Share this!